Make your own free website on Tripod.com

Akhisarlı Vasıf Abdullah, Hayal-i Behcet-i Âdâb,
Bosnalı Suudî Efendi, şerhu Gülistan,
Gelibolu’lu Mustafa Sururî Efendi,
şerh-i Gülistan,
Mehmet Esad Efendi, Tercüme-i Gülistan,

Mehmed Esad Efendi, Nazire-i Etvakı’z- Zeheb,
Müstakimzâde Süleyman Saadettin Efendi, şerhu Divân-ı Alî,
şükrü şakir Efendi, şerhu Baharistan,
Muhyiddin Efendi, ibret-nâme,
Veysi Efendi,
şehadet-nâme,
Ali b. Hüseyin Âmâsî, Tâcu’l- Edeb,
Haimli Mehmet Efendi, Dürru’n-Nesayih,

Mustafa Efendi, Gülşen-i Pend,
Hüseyin Razi b. Muhammed Âmedî, Lübbi Lebnabi’l- Hikme,
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi, Gülşen-i Niyaz,
Seyyid Alizâde Yakup Efendi, şerh-i Gülistan,
Hüseyin Küfvî,
şerh-i Gülistan,
Lebib Efendi, Cevahir-i Mültekatah,

Ankaralı Sarî Abdullah, ismail Hakkı, Yusufzâde, Mesnevî-i şerif şerhleri,
Nahifi Efendi,Tercüme-i Manzume-i Mesnevi-i
şerif,
Halîl, Lübbü’n- Nesâyîh,
Bosnevî, Tuhfetü’l- ihvan,

şehr-i Süleyman Fazıl Efendi, Miftahu’l- Felah,
Mingârî Ali Halife,
şifâu’l- Mümin,
Salih b. Derviş Ali Efendi, Hediyetü’l- Mehdîn,
Nazmizâde Murtezâ Efendi, Tercüme-i Kâbus-nâme,
Mehmed Halis b. Ehmed Tosyevî, Kıstasu’d- Devrân ve Mir’âtü’l- Cinân fi Muhaverati’l- insan maa Ecnâsi’l- Hayvan,
Elbistanlı Derviş Osman Efendi, Gülşen-i irfân,
Kilisli Ruhî Mustafa Efendi, şerh-i Gülistan,
Mehmet Emîn istanbulî, Ma’rifetü’l- Ahlâk (Ahlâk-ı Adudî’nin tercümesidir),
Giritli Ahmet Muhtar Efendi, Mehasin-i Ahlâk,
şirvanlı Ahmet Handi Efendi, Nesayihi’l- şebân,
Mustafa
şevket Paşa, Bürhan-ı Hakikat,
Abdurrahman şeref Efendi, ilm-i Ahlâk,
Mehmet Saîd Efendi, Ahlâk-ı Hamîde,
Mehmet Said efendi, Ma’kes-i Fazilet,
Mehmet Said Efendi, Vezaif-i inâs,
Sareddin
şükrü Efendi, Tuhbetü’l- Fezâil,
Rasih ve
şehab Beyler, Ravzatü’l- Ahlâk.
M. Rüştü Bey, Mi’yar-ı Uhuvvet,
Mehmet Hayri ve Mustafa Hayrullah Beyler, Ahlâk-ı Müderrisî,
Osman Hayri Efendi, Terbiyetü’l- Ezhân,
Hilmizâde ibrahim Rifat Efendi, Esasü’l- Ahlâk,
Hayrullah Bey, Zübdetü’l- Ahlâk,
Ahmet Bedra
n Efendi-Ahmet Ataullah Efendi,Tercümetü’l- işrâk fi Mekârimü’l- Ahlâk,
Mehmet Reşit Bey, Hıfz-ı Sıhhat-i Ahlâk veya Fezleke-i Tıbb-ı Ruhânî,
imam Gazalî-Hasan Tevfik Bey, Mi’yar-ı Hüsn-i Ahlâk,
imam Gazalî-Hüseyin Tevfik, Mizân-ı Ülfet,
imam Gazalî-Abdullah Hüseyin Bey, Misbahu’n- Necâh,
Ali Nazimâ Bey, Yeni Risâle-i Ahlâk,

Abidîn Paşa, Saadet-i Dünyâ-Ahlâk-ı Hamide,
Rifat Paşa, Risale-i Ahlâk,
Ahmet Rifat Efendi, Tasvir-i Ahlâk,
Ahmet Rifat Efendi, Bergüzâr-ı Ahlâk,
Behçet Bey, Behçetü’l- Ahlâk,
Hüseyin R
emzi, Ahlâk-ı Hamide,
Ali Ferruh Bey, Hikmet-i Ahlâk,
Ali Fethi Efendi, Tercüme-i Nesayîh,
Ziver Bey, Güzel Sözler,
Hilmi Bey, Mirâtü’l- Ahlâk,

Mustafa Zihni Paşa, Mikyasü’l- Ahlâk,
Hasan Hüsnü Doyranî, Felsefetü’l- Ahlâk,
Saîd Bey, Fezail-i Ahlâkiyye ve Kemâlât-ı ilmiyye,
Abdullah Halis Efendi, Rehber-i Necât,
Hüseyin Hıfzı Bey, Feridûn,
Hüseyin Vasfi, Tenviru’l- Efkâr,
Mehmet Sadık Rifat Paşa, Risale-i Ahlâk,
Mehmet Sadık Rifat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk,
Muallim Nâcî Efendi, Mekteb-i Edeb,
Rifat Efendi, Fezail–i Ahlâk,

Rifat Efendi, Ahlâk-ı Nazarî,
ismail Hakkı Bey, Mebadi-i Hikmet-i Edebiyye,
Ali Ulvi Bey, Büyük Çocuklar,
Ayşe Sıdıka Hanım, Usul-i Ta’lîm ve Terbiye,
Mehmet Reşit Paşa, Hıfz-ı Sıhhat-i Ahlâk,
Abdullah Cevdet Bey, Hıfz-ı Sıhhat-i Dimağ,
Ahmet Muhyiddin Bey, Siracü’l- Hidaye,
Ömer Adil Bey, ilm-i Ahlâk (imam Gazalî’den),
Hoca Hüseyin Efendi, ilm-i Rûh,
Sırrı Paşa, Ruh,
Mustafa Hakkı Paşa, Vezâif-i Ahlâk,
Necîb Asım Bey, Ferid,
Ali irfan Bey, Çocuklara Ta’lim-i Fezail,
Ali irfan Bey, Rehber-i Ahlâk,

Ali irfan Bey, Mufassal Ahlâk-ı Medenî,
Ali irfan Bey, ilm-i Ahval-i Ruh,
Manastırlı Rifat Bey, Sılm-ı Rifat,
Filibeli Hüseyin Vasfi Efendi, Esile ve Ecvibe-i Hikmet,
şeyh Vasfi Efendi, Hikemiyât-ı İslâmiyye (Gülistandan tercüme),
Ragıb Bey, Terbiye-i Nısvân,
Nâzım Bey,Fennî ve Ahlâkî Mektuplar,
Hüseyin Hüsnü Bey, Nezaket,
Hüseyin Remzi, Ahlâk-ı Hamidî,
Hüseyin Remzi, Hoca Hanım,
Mustafa Kazım Bey, Rehber-i Tedrîs ve Terbiye,
Hamdi Efendi, Nesayih-i ihvan,
Zeki Bey, Emsile-i Ahlâk,
Trabzonlu ibrahim Cudî Efendi, Nevadir-i Nefise,

WB01337_.gif (904 bytes)                             WB01339_.gif (896 bytes)

Son Günceleme:08,04,2006
Web Design:Ö.Faruk ERDEM

omferdem@hotmail.com